ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG của TRACUUTHANSOHOC.COM
Các điều khoản và điều kiện sau đây chi phối tất cả việc sử dụng trang web tracuuthansohoc.com (“Trang web”) và tất cả nội dung, dịch vụ và sản phẩm có sẵn tại hoặc thông qua trang web (“Sản phẩm / Dịch vụ liên quan”). Trang web được sở hữu và điều hành bởi Team Tracuuthansohoc (sau đây được gọi chung là “tracuuthansohoc”), và các Sản phẩm / Dịch vụ liên quan của nó được cung cấp theo sự chấp nhận của bạn mà không cần sửa đổi tất cả các điều khoản và điều kiện có trong đây cũng như tất cả các quy tắc, chính sách hoạt động khác ( bao gồm, nhưng không giới hạn, Chính sách quyền riêng tư của tracuuthansohoc) và các thủ tục có thể được Tracuuthansohoc công bố bất cứ lúc nào trên Trang web này (gọi chung là “Thỏa thuận”).

Vui lòng đọc kỹ Thỏa thuận này trước khi truy cập hoặc sử dụng Trang web và các Sản phẩm / Dịch vụ liên quan. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của Trang web hoặc sử dụng các dịch vụ của Trang web, bạn (“Người dùng” hoặc Bạn ”) đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này. Nếu bạn không đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này, thì bạn không thể truy cập Trang web hoặc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của Trang web. Nếu các điều khoản và điều kiện này được Tracuuthansohoc coi là một đề nghị, thì việc chấp nhận được giới hạn rõ ràng đối với các điều khoản này. Trang web và các dịch vụ của nó chỉ dành cho những cá nhân từ 13 tuổi trở lên.

TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM: TRACUUTHANSOHOC.COM CHỈ CUNG CẤP DỊCH VỤ ĐỌC SỐ CHO MỤC ĐÍCH GIẢI TRÍ VÀ THAM KHẢO. NGƯỜI SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY CÓ TRÁCH NHIỆM VỀ VIỆC SỬ DỤNG THÔNG TIN, SẢN PHẨM SỐ MÌNH NHẬN ĐƯỢC / CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ THÔNG TIN NÀO ĐƯỢC CUNG CẤP CHO NGƯỜI DÙNG, VÀ CÁCH NGƯỜI DÙNG SỬ DỤNG THÔNG TIN  ĐỂ TƯ VẤN VỀ CHUYÊN NGÀNH Y TẾ HOẶC PHÁP LUẬT HOẶC PHÊ DUYỆT CHO BẤT KỲ LIỆU PHÁP VẬT LÝ, TÂM LÝ HOẶC PHÁP LÝ.

  1. Sở hữu trí tuệ. Thỏa thuận này không chuyển từ Tracuuthansohoc cho bạn bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào của Tracuuthansohoc hoặc bên thứ ba. Tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích đối với và bất kỳ tài sản trí tuệ nào sẽ chỉ thuộc về Tracuuthansohoc. Tên “Tracuuthansohoc.com” và tất cả các nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, đồ họa và biểu trưng khác, được sử dụng liên quan đến Tracuuthansohoc là tài sản độc quyền của Tracuuthansohoc. Các nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, đồ họa và biểu tượng khác được sử dụng trên Trang web có thể là tài sản của các bên thứ ba. Việc bạn sử dụng Trang web không cấp cho bạn quyền hoặc giấy phép để tái sản xuất hoặc sử dụng bất kỳ bản báo cáo thần số học cho bên thứ ba nào khác.

                Tuyên bố từ chối trách nhiệm về bản quyền: Tracuuthansohoc giữ bản quyền đối với tất cả văn bản, dữ liệu, hình ảnh, âm thanh, video, mẫu hoặc các tài liệu khác trên trang web này. Bạn không được phân phối, sửa đổi, truyền tải, tái sử dụng, báo cáo hoặc sử dụng nội dung của trang web, bao gồm văn bản, dữ liệu, hình ảnh, âm thanh, video và các tài liệu khác, cho mục đích công cộng hoặc thương mại mà không có sự cho phép bằng văn bản của Tracuuthansohoc.

  1. Các thay đổi. Tracuuthansohoc bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của mình, sửa đổi hoặc thay thế bất kỳ phần nào của Thỏa thuận này. Bạn có trách nhiệm kiểm tra tạm thời Thỏa thuận này để biết các thay đổi. Việc bạn tiếp tục sử dụng hoặc truy cập vào Trang web sau khi đăng bất kỳ thay đổi nào đối với Thỏa thuận này đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận những thay đổi đó. Tracuuthansohoc cũng có thể, trong tương lai, cung cấp các dịch vụ và / hoặc tính năng mới thông qua Trang web (bao gồm cả việc phát hành các công cụ và tài nguyên mới). Các tính năng và / hoặc dịch vụ mới như vậy sẽ tuân theo các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này.
  2. Chấm dứt. Tracuuthansohoc có thể chấm dứt quyền truy cập của bạn vào tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Trang web và Sản phẩm / Dịch vụ liên quan bất kỳ lúc nào, có hoặc không có nguyên nhân, có hoặc không có thông báo, có hiệu lực ngay lập tức. Nếu bạn muốn chấm dứt Thỏa thuận này, bạn có thể chỉ cần ngừng sử dụng Trang web và Sản phẩm / Dịch vụ có liên quan và cho chúng tôi biết bằng cách gửi email cho chúng tôi như được cung cấp trong Chính sách bảo mật. Tracuuthansohoc có thể chấm dứt Trang web và hoặc Sản phẩm / Dịch vụ liên quan ngay lập tức như một phần của việc ngừng cung cấp dịch vụ của chúng tôi. Tracuuthansohoc có quyền ngừng (toàn bộ hoặc một phần) quyền truy cập của bạn vào Trang web nếu có lý do để tin rằng hành động của bạn có thể gây ra trách nhiệm pháp lý đối với Tracuuthansohoc. Ngoài ra, Tracuuthansohoc có quyền ngừng (toàn bộ hoặc một phần) quyền truy cập của bạn vào Trang web nếu không thể xác minh thông tin bạn đã cung cấp cho trang web hoặc nếu họ cho rằng bạn đã cung cấp thông tin sai lệch hoặc gây hiểu lầm. Tất cả Thỏa thuận này, về bản chất vẫn có hiệu lực sau khi chấm dứt, sẽ vẫn còn hiệu lực sau khi chấm dứt, bao gồm nhưng không giới hạn, quyền sở hữu, tuyên bố từ chối trách nhiệm, bồi thường và giới hạn trách nhiệm pháp lý. Việc vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận Điều khoản Dịch vụ này hoặc Chính sách Bảo mật của Trang web cũng sẽ dẫn đến việc bạn bị chấm dứt quyền truy cập vào Trang web.